JURIDISCHE KENNISGEVING:

 
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen we de gebruikers en bezoekers van de site onder de aandacht:rogiermiller.comde volgende informatie :

EDITOR

De siterogiermiller.comis het exclusieve eigendom vanSRLRM&CO, die het bewerkt.

RM&CO 
SRLnaar de hoofdstad van 24.000
Ingeschreven in het Belgisch Handels- en Ondernemingsregister onder nummer 0751692095 

Btw-nummer :BE0751692095
E-mailadres :support@rogiermiller.com 
 
Directeur publicatie:communicatiebureau
Neem contact op met de verantwoordelijke voor de publicatie:info@communiq.be

 

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost doorOVH ovh.com 59053 Roubaix

 

BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

De siterogiermiller.comheeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site te biedenrogiermiller.cominformatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door deze, hetzij door externe partners die haar deze informatie verstrekken. Alle informatie op de siterogiermiller.comworden uitsluitend ter informatie gegeven, zijn niet uitputtend en kunnen worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INBREUK

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software ... Elke reproductie, vertegenwoordiging, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de middelen of het gebruikte proces, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming naar de e-mail: support@rogiermiller.com. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

HYPERTEXT LINKS EN COOKIES

De siterogiermiller.combevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor dit feit bij mogelijke risico's van illegale inhoud. De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de siterogiermiller.com, worden waarschijnlijk een of meer cookies automatisch op zijn computer geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een cookie te informeren en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr De weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om '' toegang te krijgen tot bepaalde Diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op OK In Netscape: tabblad editie / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.

BESCHERMING VAN EIGENDOMMEN EN PERSONEN - BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site:rogiermiller.comIn Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van oktober 24, 1995.

Op de siterogiermiller.com, de eigenaar van de site verzamelt persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangebodenrogiermiller.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt vervolgens gespecificeerd aan de gebruiker van de siterogiermiller.comde verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar:rogiermiller.comper e-mail: e-mail van de webmaster of door het doen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met opgave van het adres waarnaar de reactie moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruikerrogiermiller.comwordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van de siterogiermiller.comaan de eigenaar van de site en zijn rechten zouden de overdracht van dergelijke informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigenrogiermiller.com.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.