JURIDISCHE MEDEDELING:

 
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen wij onder de aandacht van gebruikers en bezoekers van de site: rogiermiller. com de volgende informatie:

EDITOR

De site rogiermiller.com is het exclusieve eigendom van SRL RM&CO , die deze publiceert.

RM&CO 
SRL met een kapitaal van 24.000
Ingeschreven in het Belgisch Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 0751692095 

Intracommunautair BTW-nummer: BE0751692095
E-mailadres: support@rogiermiller.com

Publicatiedirecteur: bureau Communiq
Contacteer de publicatieverantwoordelijke: info@communiq.be

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door OVH ovh.com 59053 Roubaix

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de site rogiermiller.com is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site rogiermiller.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de site rogiermiller.com wordt aangeboden, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERVALSINGEN

De eigenaar van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, iconen, geluiden, software, enz. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming per e-mail: support@rogiermiller.com. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

HYPERTEXTLINKS EN COOKIES

De site rogiermiller.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor de mogelijke risico's van illegale inhoud. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de site rogiermiller.com automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken. De configuratie van de browsersoftware maakt het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid van een cookie en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. Weigering om een ​​cookie te installeren kan ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: Onder Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok, onder Netscape: tabblad Editie / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.

BESCHERMING VAN GOEDEREN EN PERSONEN - BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site: rogiermiller.com . In Frankrijk worden persoonlijke gegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, de artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site rogiermiller.com verzamelt de site-eigenaar alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor bepaalde diensten die worden aangeboden door de site rogiermiller.com . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt de gebruiker van de site rogiermiller.com geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze gegevens te verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de persoonsgegevens die hem betreffen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar rogiermiller.com : e-mail van de webmaster of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site rogiermiller.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van de site rogiermiller.com van de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens met met betrekking tot de gebruiker van de site rogiermiller.com .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.