ARTIKEL 1 – ORGANISATIE VAN HET SPEL

DRM&CO Srl (hierna de “organiserende onderneming”)
Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister onder nummer: 0751692095 ; waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Meise (België)

Organiseer een gratis trekking zonder aankoopverplichting (hierna “het Spel” genoemd), volgens de voorwaarden beschreven in dit reglement.

Deze operatie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook, Google, Apple of Microsoft.

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Dit gratis spel staat open voor elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar, met internettoegang en een geldig e-mailadres, en woonachtig in België, met uitzondering van het personeel van het organiserende bedrijf en hun families, evenals alle mensen die hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van het spel.

Het spel is onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wetgeving die van toepassing is op spellen en competities.

Het loutere feit van deelname aan dit spel impliceert de pure en eenvoudige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement.

ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Dit spel speelt zich exclusief af op de ROGIER MILLER-reisstandaard. Om deel te nemen, moet u het formulier dat beschikbaar is op de ROGIER MILLER-stand invullen en in de stembus stoppen.


ARTIKEL 4 – AANWIJZING VAN WINNAARS

Er wordt willekeurig 1 winnaar getrokken (zie artikel 1).

ARTIKEL 5 – MACHT

Het spel wordt geleverd met de volgende prijs:
• Een Iphone 11 PRO MAX-smartphone ter waarde van € 1.250,-.

Elke winnaar wint één prijs.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voordat de prijs wordt toegekend. Prijzen kunnen in geen geval worden ingewisseld voor hun contante waarde of voor een andere prijs. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet gebruiken, of zelfs verhandelen, van de prijzen door de winnaars. In geval van overmacht behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijke aard en waarde.

ARTIKEL 6 – IDENTIFICATIE VAN WINNAARS EN ELIMINATIE VAN INSCHRIJVINGEN

Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Het niet naleven van dit reglement, evenals elke vorm van fraude of poging tot bedrog, ongeacht de voorwaarden ervan, zal resulteren in de pure en eenvoudige eliminatie van de deelname van de auteur ervan.

De winnaar moet ter plaatse zijn om zijn prijs in ontvangst te nemen.

Bij niet-aanwezigheid wordt er willekeurig een andere winnaar getrokken.

ARTIKEL 7 - TOESTEMMING EN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Deelname aan de wedstrijd houdt in vrije en geïnformeerde toestemming van de deelnemer.

Hij moet ermee instemmen zijn persoonsgegevens te verstrekken terwijl hij hiervan op de hoogte wordt gesteld het commerciële karakter van de verwerking . Om dit te doen, zijn de deelnameformulieren voorzien van een selectievakje om toestemming te verkrijgen. Deze vakjes moeten zijn aangevinkt om autorisatie te geven (Opt-in) en niet uitgeschakeld (Opt-out).

In ruil daarvoor genereert deelname aan de competitie een recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens.

ARTIKEL 8 - BEELD RECHTS

De deelnemer gaat, door het acceptatievakje van de aanvraag aan te vinken, akkoord met deelname aan de fotografiesessie en draagt ​​het recht over aan het bedrijf RM&CO srl om zijn afbeelding te gebruiken die voortvloeit uit foto's die bij deze gelegenheid zijn genomen op de hierboven genoemde plaatsen en data. , voor communicatiedoeleinden. Aldus machtigt de Deelnemer, krachtens dit huidig ​​artikel en krachtens artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek, ROGIER MILLER om zijn afbeelding vast te leggen en te reproduceren en/of weer te geven voor communicatiedoeleinden en dit zonder vermelding van zijn naam.