ARTIKEL 1 - ORGANISATIE VAN HET SPEL

DRM & CO Srl (hierna het "organiserende bedrijf")
Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister onder het nummer: 0751692095; hoofdkantoor in Meise (België)

Organiseert een gratis verloting zonder aankoopverplichting (hierna te noemen "het Spel"), in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in dit reglement.

Deze operatie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook, Google, Apple of Microsoft.

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN DEELNAME

Dit gratis spel staat open voor elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar, met internettoegang en een geldig e-mailadres, en woonachtig in België, met uitzondering van het personeel van het organiserende bedrijf en hun personeel. alle mensen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het spel.

Het spel is onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wetgeving die van toepassing zijn op spellen en prijsvragen.

Het loutere feit van deelname aan dit spel impliceert de zuivere en eenvoudige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement.

ARTIKEL 3 - DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Deze game speelt zich exclusief af op de ROGIER MILLER mobiele standaard. Om deel te nemen, moet u het formulier dat beschikbaar is op de ROGIER MILLER-stand invullen en in de stembus stoppen.


ARTIKEL 4 - AANWIJZING VAN WINNAARS

Er wordt 1 winnaar getrokken (zie artikel 1).

ARTIKEL 5 - PERSONEEL

Het spel heeft de volgende bundel:
• Een iPhone 11 PRO MAX smartphone twv € 1.250,-.

Elke winnaar wint slechts één prijs.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de leeftijd van een winnaar te verifiëren alvorens zijn prijs te overhandigen. De schenkingen kunnen in geen geval worden ingewisseld voor hun waarde in contanten of tegen een andere schenking. Het organiserende bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik, of zelfs het verhandelen, van de prijzen door de winnaars. In geval van overmacht behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van gelijkwaardige aard en waarde.

ARTIKEL 6 - IDENTIFICATIE VAN WINNAARS EN UITSLUITING VAN DE INSCHRIJVING

Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Het niet naleven van deze voorschriften, evenals fraude of poging tot bedrog, ongeacht de voorwaarden, zal resulteren in de volledige uitsluiting van de deelname van de auteur.

De winnaar moet ter plaatse zijn om van zijn prijs te kunnen genieten.

Bij verhindering wordt er een nieuwe winnaar getrokken.

ARTIKEL 7 - TOESTEMMING EN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Deelname aan de wedstrijd houdt in: vrije en geïnformeerde toestemming van de deelnemer.

Hij moet ermee instemmen zijn persoonlijke gegevens te verstrekken door geïnformeerd te worden over: het commerciële karakter van de verwerking. Om dit te doen, bevatten de deelnameformulieren een selectievakje om toestemming te verkrijgen. Deze vakjes moeten aangevinkt zijn om de autorisatie te geven (Opt-in) en niet uitgevinkt (Opt-out).

In ruil daarvoor genereert deelname aan de wedstrijd een recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

ARTIKEL 8 - BEELDRECHTEN

Door het acceptatievak van de aanvraag aan te vinken, stemt de deelnemer genadig ermee in om deel te nemen aan de fotosessie en geeft hij aan het bedrijf RM&CO srl het recht om zijn afbeelding te gebruiken die het resultaat is van de foto's die bij deze gelegenheid zijn genomen op de hieronder vermelde plaatsen en data. , voor communicatiedoeleinden. Aldus machtigt de Deelnemer ROGIER MILLER krachtens deze en krachtens artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek om zijn afbeelding vast te leggen en te reproduceren en/of voor communicatiedoeleinden weer te geven zonder zijn naam te noemen.